HIZLI ERİŞİM

Yatırım Teşvik Sistemi


Yatırım Teşvik Uygulamaları altındaki Yatırım Teşvik Sistemi 4 ana unsurdan oluşmaktadır;

Yatırım Teşvik Sisteminin temel amaçları şu şekilde sıralanabilmektedir;
 

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
   
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
   
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
   
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
   
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
   
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmaktadır.

I. Bölge en gelişmiş, VI. Bölge en az gelişmiş bölgedir.

I. Bölge’den VI. Bölge’ye gidildikçe destek unsurlarının oran ve süreleri artmakta, asgari yatırım tutarları ise düşmektedir.

Asgari Yatırım Tutarları:

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

  – I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
  – III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL’dir.
   
 • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
   
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1 Milyon 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 8 adet destek unsuru bulunmaktadır;

 • KDV İstisnası
   
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
   
 • Vergi İndirimi
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
   
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
   
 • Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği
   
 • Yatırım Yeri Tahsisi
   
 • KDV İadesi

KDV İstisnası:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.*

*29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurulara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatlar için, 3305 Sayılı Kararın EK-8’inde belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz. Söz konusu makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi:

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir

KDV İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Destek UnsurlarıBölgesel Teşvik UygulamalarıÖncelikli Yatırımların TeşvikiStratejik Yatırımların TeşvikiGenel Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi

.


Bu sayfa 25.04.2024 tarihinde oluşturulmuş ve 31 kez görüntülenmiştir.