HIZLI ERİŞİM

BİRİMLERİMİZ

Başkanlık Danışmanı

Başkanlık danışmanı genel olarak aşağıda yer verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı’nın talep ettiği tüm konularda araştırma yapar. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ile ilgili ekonomik göstergeleri ve iş hayatına ait yapılan toplantıları yakından izlemek, Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında yapılan ve MATSO’nun resmi davetli olduğu toplantılarda kullanılmak üzere sektörel ve bölgesel raporlar hazırlar. Gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplantılara katılarak toplantı raporu hazırlar.
Yönetim Kurulu Başkanı’nın çeşitli toplantılarda yapacağı konuşmalar için konuşma metinlerini hazırlar. Yerel ve ulusal basında yayımlanan, günlük basında çıkan Manavgat Ekonomisi ve MATSO ile ilgili haberlerin değerlendirilmesini sağlayarak Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Uzmanlık alanıyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı’nın talep ettiği diğer çalışmaları
gerçekleştirir.

Mali Hizmetler Birimi

MATSO Genel Sekreteri’ne bağlı olarak çalışır. Muhasebe Müdürü, Tahsil Tahakkuk Memuru, Satın alma ve Tahsil Takip Memuru, Mali Hizmetler Birimine bağlı çalışırlar. 5174 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Tüzüğü, ilgili tüzük ve yönetmeliklerle sair mevzuatta Odalara verilen yetkiler kapsamında Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda yazılı ve/veya sözlü talimatları uyarınca görev ve sorumlulukları yerine getirilir.  

Özel Kalem Birimi

Bilgi İşlem ve Basın Yayın Memuru Özel Kalem Birimi’ne bağlı çalışmaktadır. Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Kadın Girişimciler, Genç Girişimciler, Akreditasyon İzleme Komitesi, velhasıl tüm oda organlarının sekretaryası yürütülür. Kendine Çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Sekreterliğe bilgi verir.      

Ticaret Sicili Birimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Yönetmeliği, 5174 sayılı Kanun, ilgili yönetmeliklerle sair mevzuatta verilen yetkiler kapsamında, Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, kendisine verilen yazılı talimatları uyarınca görev ve sorumluluklarını yerine getirilir. Üye yeni kayıt tescili, Üye terkin işlemleri, Üye bilgilerinde yapılan değişiklik işlemleri (Adres, unvan, amaç ve konu, müdür tayini, terkini, yetkili tayini, terkini, Hisse devri işlemleri ile karar tescili işlemlerini vb.), Acentelik Tescil ve Terkin İşlemleri, Ticaret sicili tasdiknamesi, Tapu Yetki Belgesi, Ticaret sicili gazete onayı, Yeni kayıt ve değişikliklerde sicil dosyası hazırlama, Ticaret Sicili arşivinin düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Oda Sicil Birimi

5174 sayılı Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliklerle sair mevzuatta Odalara verilen yetkiler kapsamında, Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda verilen yazılı ve/veya sözlü talimatlar uyarınca görev ve sorumluluklar yerine getirilir. Oda kayıt belgesi, Faaliyet belgesi İhale durum belgesi, Bağ-Kur belgesi, Yerli istekli belgesi, Ortaklık belgesi, Ticaret sicili gazete onayı, Vize referans belgesi, Ustalık-kalfalık- çıraklık formu, Üye sicil belgesi, Tebligat Adresi Belgesi, Sanayici Belgesi, İmza Onay Belgesi, Meslek Men Edilmediğine Dair Belge, Ticari Ehliyet Belgesi, Ticari İkametgâh Belgesi işlemleri gerçekleştirilir.

Ticaret ve Sanayi Birimi

5174 sayılı Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliklerle sair mevzuatta Odalara verilen yetkiler kapsamında, Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda verilen yazılı ve/veya sözlü talimatları uyarınca görev ve sorumluluklar yerine getirilir. Fatura tasdiklerini yapmak, Rayiç fiyat tespiti yapmak, Ekspertiz/Bilirkişi raporlarını hazırlamak, Sanayi işletmelerinin kapasitelerini, yürürlükteki kararlara ve ilkelere uygun olarak saptamak, gerekenleri yenilemek, Kapasite raporları ile ilgili belge ve suretleri düzenlemek, Kapasite raporları ve kriterleri, ilgili şikâyet ve müracaatları inceleyerek sonuçlandırmaya çalışmak, Üyelerin resmi kayıtlara göre yapılan üretim ve tüketim tespitlerine, diğer işlemlerine ve kapasitelerine ait dosya ve kayıtları tutmak, İş makinesi tescili ve devir işlemlerini yapmak, Azami Fiyat Tarifelerini hazırlamak, Mücbir sebep belgesi (makine arızası, doğal afet) düzenlemek, Dolaşım Sertifikaları ve Menşe Şahadetnameleri İşlemleri, İhracat Faturaları ve diğer ihracat belgeleri tasdik işlemleri gerçekleştirilir.

Kurumsal İletişim Birimi

Mevzuat Hükümleri gereği ülkemizdeki teşvik ve destekler (Ticari-Sınai-Zirai velhasıl tüm devlet destekleri ve uluslararası destekler) hususunda Oda üyelerini bilgilendirmek, Oda faaliyet bölgesinde ticareti ivme kazandıracak, markalaşmayı teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak (Fuar katılımları/Coğrafi işaretler vb.), Ar-Ge projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirilmesi için tüm kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlanır.

Yazı İşleri ve Meslek Komiteleri Birimi

Meslek Komitesi toplantılarını düzenlenir. Meslek Komitesi toplantı kararlarını yazılır ve takip edilir, Oda organlarının toplantılara iştiraklerini kontrol edilir, hazirun çizelgelerini hazırlanır, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreterin sekretaryası Özel Kalem Birimi ile koordineli olarak yürütülür.

Bu sayfa 05.11.2021 tarihinde oluşturulmuş ve 6634 kez görüntülenmiştir.